Algemene gegevens

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Bezoekadres:
Verlengde Noordkade 2
5462 EH  Veghel
(Download de routebeschrijving)

Postadres:
Postbus 213
5460 AE  Veghel

Telefoonnummer:  085 0607181
E-mail adres:           office@samentegenvoedselverspilling.nl
Fiscaal nummer:    NL8594.41.076.B01
KvK nummer:         73289035

Onze Dragende organisaties

ANBI

Per 1 juli 2019 is de stichting Samen Tegen Voedselverspilling een ANBI.

U kunt zelf onze ANBI status verifiëren via de website van de Belastingdienst.
Vul in het veld ‘Instelling’ in: Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en in het veld ‘Vestigingsplaats’: Veghel om ons te vinden.

 

Ambitie en doel

De ambitie van de stichting is het creëren van resultaat en impact, eerst in Nederland, op een ‘systemische’ aanpak van het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling.

Binnen deze stichting zetten bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen zich gezamenlijk in om verspilling tegen te gaan, door krachten te bundelen en te werken aan één gezamenlijk doel: “Samen maken we van Nederland één van de eerste landen, die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. En daarmee worden we koploper en een wereldvoorbeeld in het realiseren van SDG 12.3”.

Concreet doel is voor 2030 jaarlijks 1 miljoen ton extra aan voedsel binnen het voedselsysteem in Nederland te benutten dat nu nog verloren gaat. Oftewel Samen Tegen Voedselverspilling streeft naar 1 miljoen ton minder voedselverspilling per jaar in Nederland uiterlijk in 2030.

 

Beleidsplan

In het beleidsplan is beknopt weergegeven hoe de stichting Samen Tegen Voedselverspilling aan haar ambitie werkt.

Samen Tegen Voedselverspilling werkt aan haar doelstellingen via twee doelgroepen, te weten consumenten en bedrijven in de voedselketen. De inzet hierbij is zowel richting consumenten als bedrijven het creëren van een positieve sociale norm waarin verspilling geen optie is.

Richting consumenten worden in samenwerking met het Voedingscentrum landelijke consumentencampagnes uitgevoerd.

Samen Tegen Voedselverspilling streeft ernaar vanuit de kerngroep van inmiddels zo’n 80 Nederlandse bedrijven en organisaties eind 2021 minimaal 200 stakeholders verbonden te hebben aan de ambities. Met het aantal van 200 stakeholders is het overgrote deel van de voedselketen gedekt.

Samen Tegen Voedselverspilling werkt niet alleen voor de stakeholders, maar helpt ook bedrijven die niet of nog niet zijn aangesloten. Daarmee is het dienen van het algemeen belang geborgd.

De activiteiten worden uitgevoerd binnen 4 actielijnen:

  1. Monitoring & Impact
  2. Samen tegen voedselverspilling in de keten
  3. Samen tegen voedselverspilling bij de consument
  4. Spelregels Veranderen

Daarnaast wordt gewerkt aan (door-)ontwikkeling van een verspillingshub in de regio Veghel, met als doel uit te groeien tot een landelijk kennis- en innovatiecentrum op het gebied van voedselverspilling.

 

Bestuur en organisatie

De dagelijkse leiding van de organisatie berust bij de directeur. De directeur rapporteert aan het bestuur.

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: de heer Philip den Ouden
  • Penningmeester: de heer Gerhard de Ruiter
  • Algemeen bestuurslid: de heer Erik Jansen
  • Algemeen bestuurslid: de heer Henk Flipsen
  • Algemeen bestuurslid : de heer Jos de Boer

Naast het bestuur is er een adviesgevend orgaan in de vorm van een Stakeholder raad.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van onkosten, maar hebben aangegeven daarvan geen gebruik te willen maken. Bestuursleden kunnen besluiten de voorzitter een hogere vergoeding toe te kennen, mits binnen de regels voor ANBI's, zie voor de uitwerking pagina 9 van het beleidsplan.

Het bestuur van Samen Tegen Voedselverspilling heeft ervoor gekozen geen personeel in loondienst te hebben. Daarom is er geen eigen beloningsbeleid en volgt de stichting geen cao.

Een deel van de bemensing wordt door dragende partijen en stakeholders geleverd in de vorm van detachering om niet. Dat geldt o.a. voor de directeur, de heer Toine Timmermans. De directeur is gedetacheerd vanuit Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), onderdeel van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Daar is de cao van Wageningen Research van toepassing. De salarissen van WUR vallen onder de Wet normering topinkomens. De beloning van de directeur valt in de schalen 15 - 16.

Een ander deel van de bemensing wordt geleverd door inhuur en payrolling. Daarbij worden zo scherp mogelijke tarieven gehanteerd. Het uurtarief bevindt zich al naar gelang de functie en de kwaliteiten tussen €20 en €100 per uur.

 

Statuten

Dit is de meest actuele versie van de statuten van de stichting.

 

Jaarverslagen

De stichting is op 5 december 2018 opgericht.