Privacyverklaring

Samen Tegen Voedselverspilling hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In de privacyverklaring op deze pagina lees je hoe we omgaan met persoonsgegevens.


Wie zijn wij?

Wij zijn stichting Samen Tegen Voedselverspilling (hierna te noemen “Samen Tegen Voedselverspilling”, "we/wij", "ons" of "onze"), gevestigd te Verlengde Noordkade 2, 5462 EH Veghel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73289035.


Waarom deze privacyverklaring?

Samen Tegen Voedselverspilling houdt zich aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;

  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;

  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat je persoonsgegevens zijn beveiligd;

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;

  • je wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring legt uit hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.samentegenvoedselverspilling.nl (hierna te noemen “website”).

We verzamelen deze gegevens wanneer je onze website bezoekt via je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna te noemen “computer”). We verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het bezoeken van onze website begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring. Onze privacy- verklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website (hierna te noemen “gebruikers”).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoek van onze website

Als je onze website bezoekt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je de website bezoekt en gegevens die de door jou gebruikte browser meestuurt. We gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons bijvoorbeeld in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Deze gegevens bewaren we zolang ze voor ons relevant zijn.


Inschrijving voor onze nieuwsbrieven

Als je je via onze website voor (1 van) onze nieuwsbrieven inschrijft, verzamelen we:

  • Je e-mailadres;

  • Je voor- en achternaam;

  • Naam van je bedrijf/organisatie (dit alleen t.b.v. de nieuwsbrief voor professionals, niet als je je inschrijft voor de nieuwsbrief voor consumenten).


We sturen je per e-mail nieuwsbrieven tot het moment dat je zelf aangeeft die niet meer te willen ontvangen. Bij iedere nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee je je kunt uitschrijven. Je ontvangt dan van ons geen nieuwsbrieven meer en je gegevens worden direct uit onze database verwijderd.

Cookies op onze website

Samen Tegen Voedselverspilling gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

In onze cookieverklaring vind je meer informatie over welke typen cookies we gebruiken en met welk doel. Voor de inzet van analytische en marketing cookies geef je via de cookiebar op onze website wel of geen toestemming.

Functionele (noodzakelijke) cookies
Met functionele cookies functioneren websites beter en worden ze gebruiksvriendelijker. We gebruiken de functionele cookie “cc_cookie". Deze bevat de keuze welke cookies je als gebruiker accepteert en is geldig voor 6 maanden.
We delen de via deze cookie verzamelde gegevens niet met derden, m.u.v. een eventuele plicht daartoe.


Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers navigeren op onze website. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd. De verkregen kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze website twee cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. De geldigheid van deze cookies is 2 jaar. Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens stelt Google voor Samen Tegen Voedselverspilling anonieme rapporten op over het gebruik van onze website. We hebben de Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de aanbeveling hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor verwerken we minder gegevens van jou. Voor meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur, verwijzen we je naar de website van Google. Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics. Bekijk meer informatie over cookiegebruik door Google.


Marketing cookies

Om onze Youtube video’s die we onze website delen, te kunnen bekijken, maken we gebruiken van 3 cookies van YouTube, die o.a. voorkeuren zoals voorkeurstaal, presentatie van de hoeveelheid zoekresultaten en bandbreedte vastlegt. De geldigheid van deze cookies is als volgt: “YSC” – sessieduur, “VISITOR_INFO1_LIVE“– 8 maanden en “PREF” – 10 jaar.


Social media cookies van derden

Om de bezoekers van onze website de mogelijkheid te bieden om de activiteiten van Samen Tegen Voedselverspilling te volgen via sociale media, hebben we social media buttons in de footer van onze website geplaatst.
Na het klikken op een button wordt door de social media aanbieder een cookie geplaatst. De cookies gerelateerd aan social media worden niet door ons geplaatst of gelezen, maar door de betreffende social media aanbieder. We hebben beperkte kennis en geen zeggenschap over deze cookies. We aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze social media cookies of voor hoe de betreffende social media aanbieders met de verzamelde informatie omgaan.


Hoe gebruiken we deze informatie?

Alle informatie die we verzamelen, gebruiken we om onze website te ondersteunen en te verbeteren door:

a. gegevens te onthouden zodat je bijv. niet steeds opnieuw je voorkeuren hoeft in te stellen wanneer je de website opnieuw bezoekt;

b. de doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;

c. statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;

d. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.

Doeleinden van het gebruik

We gebruiken je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Samen Tegen Voedselverspilling die zich bezighouden met de door jouw gebruikte diensten.


Rechtsgrond van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn de volgende.

Toestemming

Voor bepaalde verwerkingen vragen we jouw toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. We vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.


Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Als je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken we persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld doordat je als stakeholder gebruik maakt van onze diensten. Via onze website verzamelen we dergelijke persoonsgegevens niet.


Gerechtvaardigd belang

We mogen ook persoonsgegevens verwerken als we een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Bijvoorbeeld bij het versturen van nieuwsbrieven.


Hoe wordt deze informatie gedeeld?

We zullen je persoonsgegevens nooit voor commerciële doelen met derden delen.

We kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. We sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die we bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die onze website hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken we diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

We slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen we dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. We zullen in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met de ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld.


Beveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.

We zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.


Jouw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kun je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wil je gebruik maken van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar office@samentegenvoedselverspilling.nl.


Zeggenschapswijziging

Wanneer Samen Tegen Voedselverspilling, of een deel daarvan, wordt overgedragen of één van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of ontbinding), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld onder de overgedragen zaken vallen. De verkrijger zal de afspraken in deze privacyverklaring moeten opvolgen.


Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Samen Tegen Voedselverspilling persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.


Applicaties, websites en diensten van derden

We zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder die van derden die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.


Privacy van bezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@samentegenvoedselverspilling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Wijzigingen

Samen Tegen Voedselverspilling kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd deze verklaring desgewenst regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.


Klachten of vragen?

Als je klachten of vragen hebt over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar office@samentegenvoedselverspilling.nl.

We helpen je graag met het vinden van een oplossing of antwoord. Mocht dat toch niet lukken, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.